Kunstnere i Tal

I dag offentliggør Danmarks Statistik den første, samlede statistik om kunstnere på tværs af kunstområderne. Den nye kunstnerstatistik er den første af sin art herhjemme og er del af udviklingsprojektet Kunstnere i Tal, som er et samarbejde mellem Danmarks Statistik, Dansk Kunstnerråd og 19 af rådets medlemsorganisationer.

Statistikken Kunstnere i Danmark bygger på datatræk fra knap 28.000 kunstnere og spænder over alle kunstområder, bl.a. musik, scenekunst, billedkunst, kunsthåndværk, litteratur og film.

”Med den nye kunstnerstatistik har vi taget et stort, vigtigt skridt mod at få mere databaseret viden om kunstnerne og deres arbejdsforhold. Det er vigtigt både for kulturpolitikere, for kulturlivets beslutningstagere og for os i kunstnerorganisationerne, at vi har et solidt vidensgrundlag at arbejde ud fra,” siger Nis Rømer, Dansk Kunstnerråds forperson.

Fælles kunstnerisk opbakning

Datagrundlaget i den nye kunstnerstatistik kommer bl.a. fra Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer, som repræsenterer f.eks. musikere, billedkunstnere, skuespillere, kunsthåndværkere, tegnere, filmfolk, forfattere og komponister. Og kunstnernes opbakning til datasamarbejdet på tværs af kunstområderne glæder Nis Rømer:

”Det gør os stærkere, at vi står skulder ved skulder i arbejdet med at skabe mere databaseret viden om de professionelle kunstnere i Danmark. Målet er bl.a. at få gode og anvendelige tal på de mange områder, hvor kunstnere bidrager til samfundet og økonomien. Den nye kunstnerstatistik er afgørende for det fokus, vi i Dansk Kunstnerråd har på at fremme mere databaseret viden om kunstnervilkår. Viden, som kan være med til at fremme bedre vilkår for hele branchen,” siger Nis Rømer.

Sammen med bestyrelsen i Dansk Kunstnerråd arbejder han for at videreføre udviklingsprojektet Kunstnere i Tal, så kunstnerstatistikken fremover løbende kan udvikles, udvides og formidles.

Foreløbig fortsætter Kunstnere i Tal med en udgivelse i 2024, der vil præsentere nøgletal fra den nye kunstnerstatistik og sætte ansigter og fortællinger på nogle af de mange forskellige kunstnerliv bag tallene.

 

Data om kunstnervilkår er tilgængelige for alle

I den første udgave af kunstnerstatistikken, som nu er tilgængelig i Statistikbanken på Danmarks Statistiks hjemmeside, kan man bl.a. blive klogere på:

 • I hvilken grad kunstneres indkomst stammer fra deres kunstneriske virke
 • Hvordan alders- og kønsfordelingen er blandt kunstnerne
 • Hvor i landet kunstnerne bor.

Kunstnerstatistikken viser bl.a.:

 • 62 % af kunstnere i statistikken er mænd
 • 38 % af kunstnere i statistikken er kvinder
 • 25 % af kunstnere i statistikken tjener 75-100 % af deres indkomst fra deres kunstneriske virke
 • 17 % af kunstnere i statistikken tjener 25-75 % af deres indkomst fra deres kunstneriske virke
 • 27 % af kunstnere i statistikken tjener 1-25 % af deres indkomst fra deres kunstneriske virke

Statistikken viser også, at der er forskel på, hvordan indkomster fra kunstneriske virke fordeler sig blandt kunstnere indenfor de forskellige kunstområder. Dansk Kunstnerråd peger på, at statistikken afspejler forskelle mellem udøvende og skabende kunstneres arbejdsliv: Udøvende kunstnere, som f.eks. musikere og skuespillere, kan være ansat som lønmodtagere i f.eks. orkestre og teaterensembler, mens skabende kunstnere, som f.eks. billedkunstnere og komponister, ofte er selvstændige med egen virksomhed. Nogle af dem kan have indkomst fra såkaldte ’brødjobs’, der ikke er relateret til deres kunstneriske virke.

Kunstnernes geografiske baggrund

 

I den første udgave af kunstnerstatistikken kan man også se, hvor i landet kunstnerne bor:

 • 62 % af kunstnere i statistikken bor i Region Hovedstaden
 • 19 % af kunstnere i statistikken bor i Region Nord- og Midtjylland
 • 10 % af kunstnere i statistikken bor på Region Syddanmark.

 

Sådan defineres kunstnerne

En væsentlig forudsætning for at kunne skabe en officiel kunstnerstatistik har været at definere, hvem der skulle regnes for kunstnere i statistikkens øjemed.

Her har repræsentanter fra Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer bidraget med vigtig faglig viden om, hvordan gruppen af professionelle kunstnere kan afgrænses. Den nye kunstnerstatistik bygger således på en population bestående af:

 • Medlemmer af en organisation under Dansk Kunstnerråd
 • Modtagere af rettighedsmidler fra kunstnerisk virke
 • Modtagere af legat fra Statens Kunstfond
 • Dimittender fra kunstuddannelser på betingelse af, at ét af ovenstående kriterier også er opfyldt.

Selve kunstnerstatistikken bygger dels på data, som Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer har bidraget med, dels fra registre over udbetalinger af rettighedsmidler, bibliotekspenge og legater fra Statens Kunstfond.

Opdeling af kunstarterne

Samarbejdet mellem Danmarks Statistik, Dansk Kunstnerråd og kunstnerrådets medlemsorganisationer har desuden omfattet en opdeling af kunstarterne indenfor centrale faggrupper, så brugere af statistikken kan zoome ind på forskelle mellem de forskellige kunstarter.

Opdelingen i kunstnerstatistikken er:

 • Billedkunst og kunsthåndværk
 • Film
 • Musik
 • Skuespil og scenekunst
 • Forfattere og ord

 

 

Kunstnere i tal

Kunstnere i tal

Baggrund: Den nye kunstnerstatistik

Den nye kunstnerstatistik Kunstnere i Danmark er del af udviklingsprojektet Kunstnere i Tal, som er et tæt samarbejde mellem Danmarks Statistik, Dansk Kunstnerråd og 19 af Kunstnerrådets medlemsorganisationer på tværs af kunstarterne.

Formålet med både kunstnerstatistikken og Kunstnere i Tal er at skaffe mere og bedre viden om professionelle kunstnere i Danmark. Solid viden om kunstneres arbejdsliv er nødvendig for, at politikere i Folketing og kommuner kan udforme velfungerende kulturpolitik. Samtidig får kunstnerorganisationerne med den nye kunstnerstatistik et bedre vidensgrundlag om deres medlemmer.

Statistikken kan f.eks. fungere som udtræksgrundlag for efterfølgende spørgeskemaundersøgelser blandt kunstnerne. Den kan også danne grundlag for videre analyse og formidling af danske kunstneres vilkår på tværs af kunstarterne, f.eks. i form af en årlig publikation.

Kunstnerstatistikken er finansieret af Kulturministeriet og offentliggøres som en del af kulturstatistikkerne i Danmarks Statistik på www.dst.dk

Dansk Kunstnerråd er paraplyorganisation for 24 professionelle kunstnerorganisationer. 19 af Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer har bidraget med data til den nye kunstnerstatistik.
Se også: www.dansk-kunstnerraad.dk

 

Scroll